తిరుమలలో గోకులాష్టమి (ఫొటోలు)

తిరుమలలో గోకులాష్టమి (ఫొటోలు)
తిరుమలలో గోకులాష్టమి (ఫొటోలు)
తిరుమలలో గోకులాష్టమి (ఫొటోలు)
తిరుమలలో గోకులాష్టమి (ఫొటోలు)
తిరుమలలో గోకులాష్టమి (ఫొటోలు)
తిరుమలలో గోకులాష్టమి (ఫొటోలు)
తిరుమలలో గోకులాష్టమి (ఫొటోలు)
By rajesh yFirst Published 4, Sep 2018, 11:43 AM IST