తిరుమలలో అష్టబంధన సమర్పణ (ఫొటోలు)

ASTABANDHANA SAMARPANA CARRIED OUT IN TIRUMALA TEMPLE
ASTABANDHANA SAMARPANA CARRIED OUT IN TIRUMALA TEMPLE
ASTABANDHANA SAMARPANA CARRIED OUT IN TIRUMALA TEMPLE
ASTABANDHANA SAMARPANA CARRIED OUT IN TIRUMALA TEMPLE
ASTABANDHANA SAMARPANA CARRIED OUT IN TIRUMALA TEMPLE
ASTABANDHANA SAMARPANA CARRIED OUT IN TIRUMALA TEMPLE
ASTABANDHANA SAMARPANA CARRIED OUT IN TIRUMALA TEMPLE
By rajesh yFirst Published 15, Aug 2018, 1:35 PM IST