తిరుమలలో అష్టబంధన సమర్పణ (ఫొటోలు)

తిరుమలలో అష్టబంధన సమర్పణ (ఫొటోలు)

ASTABANDHANA SAMARPANA CARRIED OUT IN TIRUMALA TEMPLE

తిరుమలలో అష్టబంధన సమర్పణ (ఫొటోలు)

ASTABANDHANA SAMARPANA CARRIED OUT IN TIRUMALA TEMPLE

తిరుమలలో అష్టబంధన సమర్పణ (ఫొటోలు)

ASTABANDHANA SAMARPANA CARRIED OUT IN TIRUMALA TEMPLE

తిరుమలలో అష్టబంధన సమర్పణ (ఫొటోలు)

ASTABANDHANA SAMARPANA CARRIED OUT IN TIRUMALA TEMPLE

తిరుమలలో అష్టబంధన సమర్పణ (ఫొటోలు)

ASTABANDHANA SAMARPANA CARRIED OUT IN TIRUMALA TEMPLE

తిరుమలలో అష్టబంధన సమర్పణ (ఫొటోలు)

ASTABANDHANA SAMARPANA CARRIED OUT IN TIRUMALA TEMPLE

తిరుమలలో అష్టబంధన సమర్పణ (ఫొటోలు)

ASTABANDHANA SAMARPANA CARRIED OUT IN TIRUMALA TEMPLE

తిరుమలలో అష్టబంధన సమర్పణ (ఫొటోలు)

By rajesh yFirst Published 15, Aug 2018, 1:35 PM IST

తిరుమలలో అష్టబంధన సమర్పణ (ఫొటోలు)