హైద్రాబాద్ లో రాహుల్ టూర్ ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తున్న టీపీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్‌ కుమార్ రెడ్డి ఫోటోలు

First Published 7, Aug 2018, 11:32 AM IST

రాహుల్ టూర్ ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తున్న టీపీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్‌ కుమార్ రెడ్డి

రాహుల్ టూర్ ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తున్న టీపీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్‌ కుమార్ రెడ్డి

రాహుల్ టూర్ ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తున్న టీపీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్‌ కుమార్ రెడ్డి

రాహుల్ టూర్ ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తున్న టీపీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్‌ కుమార్ రెడ్డి

రాహుల్ టూర్ ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తున్న టీపీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్‌ కుమార్ రెడ్డి

రాహుల్ టూర్ ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తున్న టీపీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్‌ కుమార్ రెడ్డి

రాహుల్ టూర్ ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తున్న టీపీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్‌ కుమార్ రెడ్డి

రాహుల్ టూర్ ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తున్న టీపీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్‌ కుమార్ రెడ్డి

రాహుల్ టూర్ ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తున్న టీపీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్‌ కుమార్ రెడ్డి

రాహుల్ టూర్ ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తున్న టీపీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్‌ కుమార్ రెడ్డి

రాహుల్ టూర్ ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తున్న టీపీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్‌ కుమార్ రెడ్డి

రాహుల్ టూర్ ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తున్న టీపీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్‌ కుమార్ రెడ్డి

loader