ప్రజా కూటమి ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

First Published 5, Dec 2018, 6:16 PM IST

ప్రజా కూటమి ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

ప్రజా కూటమి ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

ప్రజా కూటమి ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

ప్రజా కూటమి ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

ప్రజా కూటమి ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

ప్రజా కూటమి ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

ప్రజా కూటమి ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

ప్రజా కూటమి ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

ప్రజా కూటమి ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

ప్రజా కూటమి ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

ప్రజా కూటమి ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

ప్రజా కూటమి ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

ప్రజా కూటమి ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

ప్రజా కూటమి ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

ప్రజా కూటమి ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

ప్రజా కూటమి ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

ప్రజా కూటమి ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

ప్రజా కూటమి ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

ప్రజా కూటమి ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

loader