వీరేంద్రగౌడ్‌కు మద్థతు ప్రకటించిన ఓయూ జేఏసీ (ఫోటోలు)

First Published 25, Nov 2018, 5:40 PM

వీరేంద్రగౌడ్‌కు మద్థతిస్తామని ప్రకటించిన ఓయూ జేఏసీ (ఫోటోలు)

వీరేంద్రగౌడ్‌కు మద్థతిస్తామని ప్రకటించిన ఓయూ జేఏసీ (ఫోటోలు)

వీరేంద్రగౌడ్‌కు మద్థతిస్తామని ప్రకటించిన ఓయూ జేఏసీ (ఫోటోలు)

వీరేంద్రగౌడ్‌కు మద్థతిస్తామని ప్రకటించిన ఓయూ జేఏసీ (ఫోటోలు)

వీరేంద్రగౌడ్‌కు మద్థతిస్తామని ప్రకటించిన ఓయూ జేఏసీ (ఫోటోలు)

వీరేంద్రగౌడ్‌కు మద్థతిస్తామని ప్రకటించిన ఓయూ జేఏసీ (ఫోటోలు)

వీరేంద్రగౌడ్‌కు మద్థతిస్తామని ప్రకటించిన ఓయూ జేఏసీ (ఫోటోలు)

వీరేంద్రగౌడ్‌కు మద్థతిస్తామని ప్రకటించిన ఓయూ జేఏసీ (ఫోటోలు)

వీరేంద్రగౌడ్‌కు మద్థతిస్తామని ప్రకటించిన ఓయూ జేఏసీ (ఫోటోలు)

వీరేంద్రగౌడ్‌కు మద్థతిస్తామని ప్రకటించిన ఓయూ జేఏసీ (ఫోటోలు)

వీరేంద్రగౌడ్‌కు మద్థతిస్తామని ప్రకటించిన ఓయూ జేఏసీ (ఫోటోలు)

వీరేంద్రగౌడ్‌కు మద్థతిస్తామని ప్రకటించిన ఓయూ జేఏసీ (ఫోటోలు)

వీరేంద్రగౌడ్‌కు మద్థతిస్తామని ప్రకటించిన ఓయూ జేఏసీ (ఫోటోలు)

వీరేంద్రగౌడ్‌కు మద్థతిస్తామని ప్రకటించిన ఓయూ జేఏసీ (ఫోటోలు)

వీరేంద్రగౌడ్‌కు మద్థతిస్తామని ప్రకటించిన ఓయూ జేఏసీ (ఫోటోలు)