కరీంనగర్‌లో మంత్రుల సందడి: సుడిగాలి పర్యటన చేసిన కేటీఆర్, ఈటల(ఫోటోలు)

First Published 16, Aug 2018, 11:11 AM IST

ministers KTR and Etela Rajendar' tour in Karimnagar district

ministers KTR and Etela Rajendar' tour in Karimnagar district

ministers KTR and Etela Rajendar' tour in Karimnagar district

ministers KTR and Etela Rajendar' tour in Karimnagar district

ministers KTR and Etela Rajendar' tour in Karimnagar district

ministers KTR and Etela Rajendar' tour in Karimnagar district

ministers KTR and Etela Rajendar' tour in Karimnagar district

ministers KTR and Etela Rajendar' tour in Karimnagar district

ministers KTR and Etela Rajendar' tour in Karimnagar district

ministers KTR and Etela Rajendar' tour in Karimnagar district

ministers KTR and Etela Rajendar' tour in Karimnagar district

ministers KTR and Etela Rajendar' tour in Karimnagar district

ministers KTR and Etela Rajendar' tour in Karimnagar district

ministers KTR and Etela Rajendar' tour in Karimnagar district

ministers KTR and Etela Rajendar' tour in Karimnagar district

ministers KTR and Etela Rajendar' tour in Karimnagar district

ministers KTR and Etela Rajendar' tour in Karimnagar district

ministers KTR and Etela Rajendar' tour in Karimnagar district

ministers KTR and Etela Rajendar' tour in Karimnagar district

ministers KTR and Etela Rajendar' tour in Karimnagar district

ministers KTR and Etela Rajendar' tour in Karimnagar district

ministers KTR and Etela Rajendar' tour in Karimnagar district

ministers KTR and Etela Rajendar' tour in Karimnagar district

ministers KTR and Etela Rajendar' tour in Karimnagar district

loader