చిన్నారి దివ్యను ఇంటికి పిలిపించి రాఖీ కట్టించుకున్న కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

First Published 27, Aug 2018, 12:17 PM IST

చిన్నారి దివ్యను ఇంటికి పిలిపించి రాఖీ కట్టించుకున్న కేటీఆర్ 

చిన్నారి దివ్యను ఇంటికి పిలిపించి రాఖీ కట్టించుకున్న కేటీఆర్

చిన్నారి దివ్యను ఇంటికి పిలిపించి రాఖీ కట్టించుకున్న కేటీఆర్

చిన్నారి దివ్యను ఇంటికి పిలిపించి రాఖీ కట్టించుకున్న కేటీఆర్

చిన్నారి దివ్యను ఇంటికి పిలిపించి రాఖీ కట్టించుకున్న కేటీఆర్

చిన్నారి దివ్యను ఇంటికి పిలిపించి రాఖీ కట్టించుకున్న కేటీఆర్

చిన్నారి దివ్యను ఇంటికి పిలిపించి రాఖీ కట్టించుకున్న కేటీఆర్

చిన్నారి దివ్యను ఇంటికి పిలిపించి రాఖీ కట్టించుకున్న కేటీఆర్

చిన్నారి దివ్యను ఇంటికి పిలిపించి రాఖీ కట్టించుకున్న కేటీఆర్

loader