సతీ సమేతంగా పూరీ ఆలయంలో కేసీఆర్ ప్రత్యేక పూజల (ఫొటోలు)

First Published Dec 24, 2018, 1:14 PM IST

సతీ సమేతంగా పూరీ ఆలయంలో కేసీఆర్ ప్రత్యేక పూజల (ఫొటోలు)