రాజ్‌భవన్ రోడ్డులో డీసీఎం వ్యాన్ బీభత్సం (ఫోటోలు)

First Published 24, Feb 2019, 12:47 PM

రాజ్‌భవన్ రోడ్డులో డీసీఎం వ్యాన్ బీభత్సం (ఫోటోలు)

రాజ్‌భవన్ రోడ్డులో డీసీఎం వ్యాన్ బీభత్సం (ఫోటోలు)

రాజ్‌భవన్ రోడ్డులో డీసీఎం వ్యాన్ బీభత్సం (ఫోటోలు)

రాజ్‌భవన్ రోడ్డులో డీసీఎం వ్యాన్ బీభత్సం (ఫోటోలు)

రాజ్‌భవన్ రోడ్డులో డీసీఎం వ్యాన్ బీభత్సం (ఫోటోలు)

రాజ్‌భవన్ రోడ్డులో డీసీఎం వ్యాన్ బీభత్సం (ఫోటోలు)

రాజ్‌భవన్ రోడ్డులో డీసీఎం వ్యాన్ బీభత్సం (ఫోటోలు)

రాజ్‌భవన్ రోడ్డులో డీసీఎం వ్యాన్ బీభత్సం (ఫోటోలు)

రాజ్‌భవన్ రోడ్డులో డీసీఎం వ్యాన్ బీభత్సం (ఫోటోలు)

రాజ్‌భవన్ రోడ్డులో డీసీఎం వ్యాన్ బీభత్సం (ఫోటోలు)

రాజ్‌భవన్ రోడ్డులో డీసీఎం వ్యాన్ బీభత్సం (ఫోటోలు)