తిరుమలగిరిలో కేసీఆర్ ఎన్నికల ప్రచారం (ఫోటోలు)

First Published 25, Nov 2018, 2:09 PM

తిరుమలగిరిలో కేసీఆర్ ఎన్నికల ప్రచారం (ఫోటోలు)

తిరుమలగిరిలో కేసీఆర్ ఎన్నికల ప్రచారం (ఫోటోలు)

తిరుమలగిరిలో కేసీఆర్ ఎన్నికల ప్రచారం (ఫోటోలు)

తిరుమలగిరిలో కేసీఆర్ ఎన్నికల ప్రచారం (ఫోటోలు)

తిరుమలగిరిలో కేసీఆర్ ఎన్నికల ప్రచారం (ఫోటోలు)

తిరుమలగిరిలో కేసీఆర్ ఎన్నికల ప్రచారం (ఫోటోలు)

తిరుమలగిరిలో కేసీఆర్ ఎన్నికల ప్రచారం (ఫోటోలు)

తిరుమలగిరిలో కేసీఆర్ ఎన్నికల ప్రచారం (ఫోటోలు)

తిరుమలగిరిలో కేసీఆర్ ఎన్నికల ప్రచారం (ఫోటోలు)

తిరుమలగిరిలో కేసీఆర్ ఎన్నికల ప్రచారం (ఫోటోలు)

తిరుమలగిరిలో కేసీఆర్ ఎన్నికల ప్రచారం (ఫోటోలు)

తిరుమలగిరిలో కేసీఆర్ ఎన్నికల ప్రచారం (ఫోటోలు)

తిరుమలగిరిలో కేసీఆర్ ఎన్నికల ప్రచారం (ఫోటోలు)