సిస్టర్ ఫర్ చేంజ్ కు బ్రిటిష్ దౌత్యవేత్తల మద్దతు (ఫోటోలు)

First Published 23, Aug 2018, 11:16 AM IST

సిస్టర్ ఫర్ చేంజ్ కు బ్రిటిష్ దౌత్యవేత్తల మద్దతు (ఫోటోలు)

British ambossodors support Sister for change

British ambossodors support Sister for change

British ambossodors support Sister for change

British ambossodors support Sister for change

British ambossodors support Sister for change

British ambossodors support Sister for change

British ambossodors support Sister for change

British ambossodors support Sister for change

British ambossodors support Sister for change

British ambossodors support Sister for change

British ambossodors support Sister for change

British ambossodors support Sister for change

loader