విజయవాడలో ఘనంగా జగన్ ప్రమాణస్వీకారోత్సవం...చకచకా ఏర్పాట్లు (ఫోటోలు)

First Published 28, May 2019, 8:03 PM IST

విజయవాడలో ఘనంగా జగన్ ప్రమాణస్వీకారోత్సవం...చకచకా ఏర్పాట్లు 

జగన్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ ఏర్పాట్లు

జగన్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ ఏర్పాట్లు

జగన్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ ఏర్పాట్లు

జగన్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ ఏర్పాట్లు

జగన్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ ఏర్పాట్లు

జగన్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ ఏర్పాట్లు

జగన్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ ఏర్పాట్లు

జగన్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ ఏర్పాట్లు

జగన్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ ఏర్పాట్లు

జగన్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ ఏర్పాట్లు

జగన్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ ఏర్పాట్లు

జగన్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ ఏర్పాట్లు

loader