తిరుమలలో మనవడితో బాబు, భువనేశ్వరి దంపతులు (పొటోలు)

First Published 16, Mar 2019, 4:48 PM

తిరుమలలో మనవడితో బాబు, భువనేశ్వరి దంపతులు

తిరుమలలో మనవడితో బాబు, భువనేశ్వరి దంపతులు

తిరుమలలో మనవడితో బాబు, భువనేశ్వరి దంపతులు

తిరుమలలో మనవడితో బాబు, భువనేశ్వరి దంపతులు

తిరుమలలో మనవడితో బాబు, భువనేశ్వరి దంపతులు

తిరుమలలో మనవడితో బాబు, భువనేశ్వరి దంపతులు

తిరుమలలో మనవడితో బాబు, భువనేశ్వరి దంపతులు

తిరుమలలో మనవడితో బాబు, భువనేశ్వరి దంపతులు

తిరుమలలో మనవడితో బాబు, భువనేశ్వరి దంపతులు

తిరుమలలో మనవడితో బాబు, భువనేశ్వరి దంపతులు

తిరుమలలో మనవడితో బాబు, భువనేశ్వరి దంపతులు

తిరుమలలో మనవడితో బాబు, భువనేశ్వరి దంపతులు

తిరుమలలో మనవడితో బాబు, భువనేశ్వరి దంపతులు