కుటుంబంతో కలిసి ఓటు వేసిన ఎన్టీఆర్ (ఫోటోలు)

First Published 7, Dec 2018, 12:50 PM IST

కుంటుంతో కలిసి ఓటు వేసిన ఎన్టీఆర్ 

కుంటుంతో కలిసి ఓటు వేసిన ఎన్టీఆర్

కుంటుంతో కలిసి ఓటు వేసిన ఎన్టీఆర్

కుంటుంతో కలిసి ఓటు వేసిన ఎన్టీఆర్

కుంటుంతో కలిసి ఓటు వేసిన ఎన్టీఆర్

కుంటుంతో కలిసి ఓటు వేసిన ఎన్టీఆర్

కుంటుంతో కలిసి ఓటు వేసిన ఎన్టీఆర్

కుంటుంతో కలిసి ఓటు వేసిన ఎన్టీఆర్

కుంటుంతో కలిసి ఓటు వేసిన ఎన్టీఆర్

కుంటుంతో కలిసి ఓటు వేసిన ఎన్టీఆర్

కుంటుంతో కలిసి ఓటు వేసిన ఎన్టీఆర్

loader