ఈ రోజు జబర్థస్త్ టీం షేకింగ్  షేషు టీం హైదరాబాద్ నుండి వైజాగ్ కి జనరెల్ టికెట్ తీసుకుని ఏసీ కోచ్ లో కూర్చొని ప్రయాణం చేశారు. వాళ్లను టీటీ పట్టుకున్నారు. ఫైన్ కట్టిన గొడవపడుతు ఇలా కెమెరాకు చిక్కారు.