అనకాపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ప్రజాసంకల్ప యాత్ర (ఫోటోలు)

First Published 2, Sep 2018, 2:43 PM IST

అనకాపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ప్రజాసంకల్ప యాత్ర

అనకాపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ప్రజాసంకల్ప యాత్ర

అనకాపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ప్రజాసంకల్ప యాత్ర

అనకాపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ప్రజాసంకల్ప యాత్ర

అనకాపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ప్రజాసంకల్ప యాత్ర

అనకాపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ప్రజాసంకల్ప యాత్ర

అనకాపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ప్రజాసంకల్ప యాత్ర

అనకాపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ప్రజాసంకల్ప యాత్ర

అనకాపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ప్రజాసంకల్ప యాత్ర

అనకాపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ప్రజాసంకల్ప యాత్ర

అనకాపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ప్రజాసంకల్ప యాత్ర

అనకాపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ప్రజాసంకల్ప యాత్ర

అనకాపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ప్రజాసంకల్ప యాత్ర

అనకాపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ప్రజాసంకల్ప యాత్ర

అనకాపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ప్రజాసంకల్ప యాత్ర

అనకాపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ప్రజాసంకల్ప యాత్ర

loader