నల్ల కళ్లద్దాలతో సీఎం చంద్రబాబు కొత్త స్టైల్ (ఫోటోలు)

First Published 25, Nov 2018, 3:42 PM

నల్ల కళ్లద్దాలతో సీఎం చంద్రబాబు కొత్త స్టైల్ (ఫోటోలు)

నల్ల కళ్లద్దాలతో సీఎం చంద్రబాబు కొత్త స్టైల్ (ఫోటోలు)

నల్ల కళ్లద్దాలతో సీఎం చంద్రబాబు కొత్త స్టైల్ (ఫోటోలు)

నల్ల కళ్లద్దాలతో సీఎం చంద్రబాబు కొత్త స్టైల్ (ఫోటోలు)

నల్ల కళ్లద్దాలతో సీఎం చంద్రబాబు కొత్త స్టైల్ (ఫోటోలు)

నల్ల కళ్లద్దాలతో సీఎం చంద్రబాబు కొత్త స్టైల్ (ఫోటోలు)

నల్ల కళ్లద్దాలతో సీఎం చంద్రబాబు కొత్త స్టైల్ (ఫోటోలు)

నల్ల కళ్లద్దాలతో సీఎం చంద్రబాబు కొత్త స్టైల్ (ఫోటోలు)

నల్ల కళ్లద్దాలతో సీఎం చంద్రబాబు కొత్త స్టైల్ (ఫోటోలు)