గ్రామదర్శినిలో గ్రామస్తులతో ముచ్చటిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

First Published 25, Nov 2018, 1:03 PM

గ్రామదర్శినిలో గ్రామస్తులతో ముచ్చటిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

గ్రామదర్శినిలో గ్రామస్తులతో ముచ్చటిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

గ్రామదర్శినిలో గ్రామస్తులతో ముచ్చటిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

గ్రామదర్శినిలో గ్రామస్తులతో ముచ్చటిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

గ్రామదర్శినిలో గ్రామస్తులతో ముచ్చటిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

గ్రామదర్శినిలో గ్రామస్తులతో ముచ్చటిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

గ్రామదర్శినిలో గ్రామస్తులతో ముచ్చటిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

గ్రామదర్శినిలో గ్రామస్తులతో ముచ్చటిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

గ్రామదర్శినిలో గ్రామస్తులతో ముచ్చటిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

గ్రామదర్శినిలో గ్రామస్తులతో ముచ్చటిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

గ్రామదర్శినిలో గ్రామస్తులతో ముచ్చటిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

గ్రామదర్శినిలో గ్రామస్తులతో ముచ్చటిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

గ్రామదర్శినిలో గ్రామస్తులతో ముచ్చటిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

గ్రామదర్శినిలో గ్రామస్తులతో ముచ్చటిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

గ్రామదర్శినిలో గ్రామస్తులతో ముచ్చటిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు (ఫోటోలు)