పంజాగుట్ట L&T మాల్ లో దీక్షాపంత్ అండ్ మోడల్స్ చేత ప్రరంభమైన క్రీం స్టోన్ (ఫోటోలు)

దీక్షాపంత్ అండ్ మోడల్స్ చేత ప్రరంభమైన క్రీం స్టోన్
దీక్షాపంత్ అండ్ మోడల్స్ చేత ప్రరంభమైన క్రీం స్టోన్
దీక్షాపంత్ అండ్ మోడల్స్ చేత ప్రరంభమైన క్రీం స్టోన్
దీక్షాపంత్ అండ్ మోడల్స్ చేత ప్రరంభమైన క్రీం స్టోన్
దీక్షాపంత్ అండ్ మోడల్స్ చేత ప్రరంభమైన క్రీం స్టోన్
దీక్షాపంత్ అండ్ మోడల్స్ చేత ప్రరంభమైన క్రీం స్టోన్
దీక్షాపంత్ అండ్ మోడల్స్ చేత ప్రరంభమైన క్రీం స్టోన్
దీక్షాపంత్ అండ్ మోడల్స్ చేత ప్రరంభమైన క్రీం స్టోన్
దీక్షాపంత్ అండ్ మోడల్స్ చేత ప్రరంభమైన క్రీం స్టోన్
దీక్షాపంత్ అండ్ మోడల్స్ చేత ప్రరంభమైన క్రీం స్టోన్
దీక్షాపంత్ అండ్ మోడల్స్ చేత ప్రరంభమైన క్రీం స్టోన్
By rajesh yFirst Published 4, Sep 2018, 11:17 AM IST