కాళేశ్వరంలో ముక్తేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న కేసీఆర్ దంపతులు (ఫోటోలు)

First Published 20, May 2019, 8:52 PM IST

కాళేశ్వరంలో ముక్తేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న కేసీఆర్ దంపతులు 

కాళేశ్వరంలో ముక్తేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న కేసీఆర్ దంపతులు
కాళేశ్వరంలో ముక్తేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న కేసీఆర్ దంపతులు
కాళేశ్వరంలో ముక్తేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న కేసీఆర్ దంపతులు
కాళేశ్వరంలో ముక్తేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న కేసీఆర్ దంపతులు
కాళేశ్వరంలో ముక్తేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న కేసీఆర్ దంపతులు
కాళేశ్వరంలో ముక్తేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న కేసీఆర్ దంపతులు
కాళేశ్వరంలో ముక్తేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న కేసీఆర్ దంపతులు
కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ వద్ద కేసీఆర్
కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ వద్ద కేసీఆర్
కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ వద్ద కేసీఆర్
కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ వద్ద కేసీఆర్
కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ వద్ద కేసీఆర్
కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ వద్ద కేసీఆర్
కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ వద్ద కేసీఆర్
కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ వద్ద కేసీఆర్