ఐకియా స్టోర్ జోష్: పండుగ చేసుకున్న స్టాఫ్ (ఫొటోలు)

First Published 10, Aug 2018, 1:25 PM IST

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

IKEA First India Store at hi-tech city

loader