ఇందిరా పార్క్ వద్ద ట్రాన్స్జెండర్స్ దర్నా (ఫోటోలు)

First Published 19, Dec 2018, 2:29 PM IST

ఇందిరా పార్క్ వద్ద ట్రాన్స్జెండర్స్ దర్నా (ఫోటోలు)

ఇందిరా పార్క్ వద్ద ట్రాన్స్జెండర్స్ దర్నా (ఫోటోలు)

ఇందిరా పార్క్ వద్ద ట్రాన్స్జెండర్స్ దర్నా (ఫోటోలు)

ఇందిరా పార్క్ వద్ద ట్రాన్స్జెండర్స్ దర్నా (ఫోటోలు)

ఇందిరా పార్క్ వద్ద ట్రాన్స్జెండర్స్ దర్నా (ఫోటోలు)

ఇందిరా పార్క్ వద్ద ట్రాన్స్జెండర్స్ దర్నా (ఫోటోలు)

ఇందిరా పార్క్ వద్ద ట్రాన్స్జెండర్స్ దర్నా (ఫోటోలు)

ఇందిరా పార్క్ వద్ద ట్రాన్స్జెండర్స్ దర్నా (ఫోటోలు)

ఇందిరా పార్క్ వద్ద ట్రాన్స్జెండర్స్ దర్నా (ఫోటోలు)

ఇందిరా పార్క్ వద్ద ట్రాన్స్జెండర్స్ దర్నా (ఫోటోలు)

ఇందిరా పార్క్ వద్ద ట్రాన్స్జెండర్స్ దర్నా (ఫోటోలు)

ఇందిరా పార్క్ వద్ద ట్రాన్స్జెండర్స్ దర్నా (ఫోటోలు)

ఇందిరా పార్క్ వద్ద ట్రాన్స్జెండర్స్ దర్నా (ఫోటోలు)

loader