తెలంగాణ భవన్ కు బయలుదేరే ముందు కేటీఆర్ (ఫొటోలు)

First Published 17, Dec 2018, 12:33 PM

తెలంగాణ భవన్ కు బయలుదేరే ముందు కేటీఆర్ 

తెలంగాణ భవన్ కు బయలుదేరే ముందు కేటీఆర్

తెలంగాణ భవన్ కు బయలుదేరే ముందు కేటీఆర్

తెలంగాణ భవన్ కు బయలుదేరే ముందు కేటీఆర్

తెలంగాణ భవన్ కు బయలుదేరే ముందు కేటీఆర్

తెలంగాణ భవన్ కు బయలుదేరే ముందు కేటీఆర్

తెలంగాణ భవన్ కు బయలుదేరే ముందు కేటీఆర్

తెలంగాణ భవన్ కు బయలుదేరే ముందు కేటీఆర్

తెలంగాణ భవన్ కు బయలుదేరే ముందు కేటీఆర్

loader