యోగా, గార్డెనింగ్, విధులు: జనతా కర్ఫ్యూ సందర్భంగా కిషన్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

First Published 22, Mar 2020, 5:10 PM IST

యోగా, గార్డెనింగ్, విధులు: జనతా కర్ఫ్యూ సందర్భంగా కిషన్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

మార్నింగ్ వాక్ చేస్తున్న కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి

మార్నింగ్ వాక్ చేస్తున్న కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి

నోట్ రాసుకుంటున్న కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి

నోట్ రాసుకుంటున్న కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి

యోగా చేస్తున్న కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి

యోగా చేస్తున్న కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి

మొక్కలకు నీరు పోస్తున్న కేంద్రమంత్రి

మొక్కలకు నీరు పోస్తున్న కేంద్రమంత్రి

శానిటైజర్‌తో చేతులు శుభ్రం చేసుకుంటున్న కిషన్ రెడ్డి

శానిటైజర్‌తో చేతులు శుభ్రం చేసుకుంటున్న కిషన్ రెడ్డి

మొక్కలను తడుపుతున్న కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి

మొక్కలను తడుపుతున్న కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి

యోగా చేస్తున్న కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి

యోగా చేస్తున్న కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి

మొక్కలకు ఎరువు కలుపుతున్న కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి

మొక్కలకు ఎరువు కలుపుతున్న కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి

ఫైల్ చూస్తున్న కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి

ఫైల్ చూస్తున్న కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి

ప్రాణాయామం చేస్తున్న కేంద్రమంత్రి

ప్రాణాయామం చేస్తున్న కేంద్రమంత్రి

ముఖానికి మాస్క్ పెట్టుకుని వాకింగ్ చేస్తున్న కిషన్ రెడ్డి

ముఖానికి మాస్క్ పెట్టుకుని వాకింగ్ చేస్తున్న కిషన్ రెడ్డి

మొక్కలకు నీరు పెడుతున్న కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి

మొక్కలకు నీరు పెడుతున్న కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి

loader