బాబుకు షాక్. బీజేపీలో చేరిన టీడీపీ నేతలు (ఫోటోలు)

First Published 27, Jun 2019, 7:54 PM

బాబుకు షాక్. బీజేపీలోకి టీడీపీ నేతలు (ఫోటోలు)

బాబుకు షాక్. బీజేపీలోకి టీడీపీ నేతలు (ఫోటోలు)

బాబుకు షాక్. బీజేపీలోకి టీడీపీ నేతలు (ఫోటోలు)

బాబుకు షాక్. బీజేపీలోకి టీడీపీ నేతలు (ఫోటోలు)

బాబుకు షాక్. బీజేపీలోకి టీడీపీ నేతలు (ఫోటోలు)

బాబుకు షాక్. బీజేపీలోకి టీడీపీ నేతలు (ఫోటోలు)

బాబుకు షాక్. బీజేపీలోకి టీడీపీ నేతలు (ఫోటోలు)

బాబుకు షాక్. బీజేపీలోకి టీడీపీ నేతలు (ఫోటోలు)

బాబుకు షాక్. బీజేపీలోకి టీడీపీ నేతలు (ఫోటోలు)

బాబుకు షాక్. బీజేపీలోకి టీడీపీ నేతలు (ఫోటోలు)

బాబుకు షాక్. బీజేపీలోకి టీడీపీ నేతలు (ఫోటోలు)

బాబుకు షాక్. బీజేపీలోకి టీడీపీ నేతలు (ఫోటోలు)

బాబుకు షాక్. బీజేపీలోకి టీడీపీ నేతలు (ఫోటోలు)

బాబుకు షాక్. బీజేపీలోకి టీడీపీ నేతలు (ఫోటోలు)

బాబుకు షాక్. బీజేపీలోకి టీడీపీ నేతలు (ఫోటోలు)

బాబుకు షాక్. బీజేపీలోకి టీడీపీ నేతలు (ఫోటోలు)

బాబుకు షాక్. బీజేపీలోకి టీడీపీ నేతలు (ఫోటోలు)

loader