మొక్కలు నాటిన కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

First Published 5, Jun 2019, 2:25 PM IST

ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా న్యూఢిల్లీలోని నిజాముద్దీన్ బిఎస్ఎఫ్ శిబిరంలో మొక్కలు నాటిని కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి

ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా న్యూఢిల్లీలోని నిజాముద్దీన్ బిఎస్ఎఫ్ శిబిరంలో మొక్కలు నాటిని కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి

ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా న్యూఢిల్లీలోని నిజాముద్దీన్ బిఎస్ఎఫ్ శిబిరంలో మొక్కలు నాటిని కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి

ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా న్యూఢిల్లీలోని నిజాముద్దీన్ బిఎస్ఎఫ్ శిబిరంలో మొక్కలు నాటిని కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి

ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా న్యూఢిల్లీలోని నిజాముద్దీన్ బిఎస్ఎఫ్ శిబిరంలో మొక్కలు నాటిని కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి

ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా న్యూఢిల్లీలోని నిజాముద్దీన్ బిఎస్ఎఫ్ శిబిరంలో మొక్కలు నాటిని కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి

ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా న్యూఢిల్లీలోని నిజాముద్దీన్ బిఎస్ఎఫ్ శిబిరంలో మొక్కలు నాటిని కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి

ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా న్యూఢిల్లీలోని నిజాముద్దీన్ బిఎస్ఎఫ్ శిబిరంలో మొక్కలు నాటిని కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి

ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా న్యూఢిల్లీలోని నిజాముద్దీన్ బిఎస్ఎఫ్ శిబిరంలో మొక్కలు నాటిని కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి

న్యూఢిల్లీలోని ఎపి భవన్ లో మొక్కలు నాటిన కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి

న్యూఢిల్లీలోని ఎపి భవన్ లో మొక్కలు నాటిన కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి

న్యూఢిల్లీలోని ఎపి భవన్ లో మొక్కలు నాటిన కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి

న్యూఢిల్లీలోని ఎపి భవన్ లో మొక్కలు నాటిన కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి

న్యూఢిల్లీలోని ఎపి భవన్ లో మొక్కలు నాటిన కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి

న్యూఢిల్లీలోని ఎపి భవన్ లో మొక్కలు నాటిన కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి

loader