వేములవాడ రాజన్న సన్నిధిలో మంత్రి ఇద్రకరణ్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

First Published 4, Mar 2019, 8:35 PM

వేములవాడ రాజన్న సన్నిధిలో మంత్రి ఆలోల్ల ఇద్రకరణ్ రెడ్డి 

వేములవాడ రాజన్న సన్నిధిలో మంత్రి ఇద్రకరణ్ రెడ్డి

వేములవాడ రాజన్న సన్నిధిలో మంత్రి ఇద్రకరణ్ రెడ్డి

వేములవాడ రాజన్న సన్నిధిలో మంత్రి ఇద్రకరణ్ రెడ్డి

వేములవాడ రాజన్న సన్నిధిలో మంత్రి ఇద్రకరణ్ రెడ్డి

వేములవాడ రాజన్న సన్నిధిలో మంత్రి ఇద్రకరణ్ రెడ్డి

వేములవాడ రాజన్న సన్నిధిలో మంత్రి ఇద్రకరణ్ రెడ్డి

వేములవాడ రాజన్న సన్నిధిలో మంత్రి ఇద్రకరణ్ రెడ్డి

వేములవాడ రాజన్న సన్నిధిలో మంత్రి ఇద్రకరణ్ రెడ్డి

వేములవాడ రాజన్న సన్నిధిలో మంత్రి ఇద్రకరణ్ రెడ్డి

వేములవాడ రాజన్న సన్నిధిలో మంత్రి ఇద్రకరణ్ రెడ్డి

వేములవాడ రాజన్న సన్నిధిలో మంత్రి ఇద్రకరణ్ రెడ్డి

వేములవాడ రాజన్న సన్నిధిలో మంత్రి ఇద్రకరణ్ రెడ్డి