మల్లు భట్టి విక్రమార్క అరెస్టు: నిమ్స్ కు తరలింపు (ఫొటోలు)

First Published 10, Jun 2019, 11:07 AM IST

మల్లు భట్టి విక్రమార్క అరెస్టు: నిమ్స్ కు తరలింపు

మల్లు భట్టి విక్రమార్క అరెస్టు: నిమ్స్ కు తరలింపు

మల్లు భట్టి విక్రమార్క అరెస్టు: నిమ్స్ కు తరలింపు

మల్లు భట్టి విక్రమార్క అరెస్టు: నిమ్స్ కు తరలింపు

మల్లు భట్టి విక్రమార్క అరెస్టు: నిమ్స్ కు తరలింపు

మల్లు భట్టి విక్రమార్క అరెస్టు: నిమ్స్ కు తరలింపు

మల్లు భట్టి విక్రమార్క అరెస్టు: నిమ్స్ కు తరలింపు

మల్లు భట్టి విక్రమార్క అరెస్టు: నిమ్స్ కు తరలింపు

మల్లు భట్టి విక్రమార్క అరెస్టు: నిమ్స్ కు తరలింపు

మల్లు భట్టి విక్రమార్క అరెస్టు: నిమ్స్ కు తరలింపు

మల్లు భట్టి విక్రమార్క అరెస్టు: నిమ్స్ కు తరలింపు

మల్లు భట్టి విక్రమార్క అరెస్టు: నిమ్స్ కు తరలింపు

మల్లు భట్టి విక్రమార్క అరెస్టు: నిమ్స్ కు తరలింపు

మల్లు భట్టి విక్రమార్క అరెస్టు: నిమ్స్ కు తరలింపు

మల్లు భట్టి విక్రమార్క అరెస్టు: నిమ్స్ కు తరలింపు

loader