రాష్ట్ర హోం మంత్రికి కేటీఆర్ ఈద్ ముబారక్ (ఫోటోలు)

First Published 5, Jun 2019, 2:31 PM IST

రాష్ట్ర హోం మంత్రికి కేటీఆర్ ఈద్ ముబారక్ 

రాష్ట్ర హోం మంత్రికి కేటీఆర్ ఈద్ ముబారక్

రాష్ట్ర హోం మంత్రికి కేటీఆర్ ఈద్ ముబారక్

రాష్ట్ర హోం మంత్రికి కేటీఆర్ ఈద్ ముబారక్

రాష్ట్ర హోం మంత్రికి కేటీఆర్ ఈద్ ముబారక్

రాష్ట్ర హోం మంత్రికి కేటీఆర్ ఈద్ ముబారక్

రాష్ట్ర హోం మంత్రికి కేటీఆర్ ఈద్ ముబారక్

రాష్ట్ర హోం మంత్రికి కేటీఆర్ ఈద్ ముబారక్

రాష్ట్ర హోం మంత్రికి కేటీఆర్ ఈద్ ముబారక్

loader