కనకారెడ్డికి ఈటెల, కేటీఆర్ తదితరుల నివాళులు (ఫొటోలు)

First Published 11, May 2019, 4:56 PM IST

కనకారెడ్డికి ఈటెల, కేటీఆర్ తదితరుల నివాళులు 

కనకారెడ్డికి ఈటెల, కేటీఆర్ తదితరుల నివాళులు

కనకారెడ్డికి ఈటెల, కేటీఆర్ తదితరుల నివాళులు

కనకారెడ్డికి ఈటెల, కేటీఆర్ తదితరుల నివాళులు

కనకారెడ్డికి ఈటెల, కేటీఆర్ తదితరుల నివాళులు

కనకారెడ్డికి ఈటెల, కేటీఆర్ తదితరుల నివాళులు

కనకారెడ్డికి ఈటెల, కేటీఆర్ తదితరుల నివాళులు

కనకారెడ్డికి ఈటెల, కేటీఆర్ తదితరుల నివాళులు

కనకారెడ్డికి ఈటెల, కేటీఆర్ తదితరుల నివాళులు

కనకారెడ్డికి ఈటెల, కేటీఆర్ తదితరుల నివాళులు

కనకారెడ్డికి ఈటెల, కేటీఆర్ తదితరుల నివాళులు

loader