మౌరాలా ఫిష్ పకోడీలు.. బెంగాలీ స్పెషల్...

First Published May 31, 2021, 3:32 PM IST

మౌరాలా ఫిష్ పకోరా అనేది సాంప్రదాయ బెంగాలీ వంటకం. ఇది మౌరాలా అనే చేపలతో తయారు చేస్తారు. భారత్, బంగ్లాదేశ్లలో కనిపించే ఒకరకంచిన్న మంచినీటి చేపలనే మౌరాలా చేపలు అంటారు.