అందంతో మాయ చేసే క్యూట్ పిల్ల (హాట్ వేదిక)

First Published Mar 23, 2020, 2:08 PM IST

  వేదిక..  తెలుగులో ఎక్కువగా అవకాశాలు అందుకోకపోయినప్పటికీ అప్పుడపుడు మెరుపు తీగ లాగా వచ్చి పోతుంటుంది.