ప్రపంచ కప్ 2019: మెన్ ఇన్ బ్లూ కాదు...మేన్ ఇన్ ఆరెంజ్...న్యూజెర్సీలో ఆటగాళ్ల నయా లుక్ (ఫోటోలు)

First Published 29, Jun 2019, 2:29 PM

ప్రపంచ కప్ 2019: మెన్ ఇన్ బ్లూ కాదు...మేన్ ఇన్ ఆరెంజ్...న్యూజెర్సీలో ఆటగాళ్ల నయా లుక్ (ఫోటోలు)

ఆరెంజ్ జెర్సీలో ఆటగాళ్ల నయా లుక్

ఆరెంజ్ జెర్సీలో ఆటగాళ్ల నయా లుక్

ఆరెంజ్ జెర్సీలో ఆటగాళ్ల నయా లుక్

ఆరెంజ్ జెర్సీలో ఆటగాళ్ల నయా లుక్

ఆరెంజ్ జెర్సీలో ఆటగాళ్ల నయా లుక్

ఆరెంజ్ జెర్సీలో ఆటగాళ్ల నయా లుక్

ఆరెంజ్ జెర్సీలో ఆటగాళ్ల నయా లుక్

ఆరెంజ్ జెర్సీలో ఆటగాళ్ల నయా లుక్

ఆరెంజ్ జెర్సీలో ఆటగాళ్ల నయా లుక్

ఆరెంజ్ జెర్సీలో ఆటగాళ్ల నయా లుక్

ఆరెంజ్ జెర్సీలో ఆటగాళ్ల నయా లుక్

ఆరెంజ్ జెర్సీలో ఆటగాళ్ల నయా లుక్

ఆరెంజ్ జెర్సీలో ఆటగాళ్ల నయా లుక్

ఆరెంజ్ జెర్సీలో ఆటగాళ్ల నయా లుక్

ఆరెంజ్ జెర్సీలో ఆటగాళ్ల నయా లుక్

ఆరెంజ్ జెర్సీలో ఆటగాళ్ల నయా లుక్

ఆరెంజ్ జెర్సీలో ఆటగాళ్ల నయా లుక్

ఆరెంజ్ జెర్సీలో ఆటగాళ్ల నయా లుక్

ఆరెంజ్ జెర్సీలో ఆటగాళ్ల నయా లుక్

ఆరెంజ్ జెర్సీలో ఆటగాళ్ల నయా లుక్

ఆరెంజ్ జెర్సీలో ఆటగాళ్ల నయా లుక్

ఆరెంజ్ జెర్సీలో ఆటగాళ్ల నయా లుక్

ఆరెంజ్ జెర్సీలో ఆటగాళ్ల నయా లుక్

ఆరెంజ్ జెర్సీలో ఆటగాళ్ల నయా లుక్

loader