మహాభారతం కాలానికి చెందిన ఈ కోట అసలు రహస్యం ఇదే.. దీని కథ వింటే ఆశ్చర్యపోతారు..

First Published Apr 24, 2021, 11:46 AM IST

 భారతదేశాన్ని 'కోటల దేశం' అని పిలిస్తే తప్పు కాదు, ఎందుకంటే పురాతన కాలంలో రాజులు ఇక్కడ చాలా కోటలను నిర్మించారు. భారతదేశంలో చారిత్రక కోట లేని ఏ రాష్ట్రం ఉండదు.