విజయవాడలో బీజేపీ సభ్యత్వ నమోదులో పాల్గొన్న కిషన్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

First Published 7, Jul 2019, 1:59 PM

విజయవాడలో బీజేపీ సభ్యత్వ నమోదులో పాల్గొన్న కిషన్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

విజయవాడలో బీజేపీ సభ్యత్వ నమోదులో పాల్గొన్న కిషన్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

విజయవాడలో బీజేపీ సభ్యత్వ నమోదులో పాల్గొన్న కిషన్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

విజయవాడలో బీజేపీ సభ్యత్వ నమోదులో పాల్గొన్న కిషన్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

విజయవాడలో బీజేపీ సభ్యత్వ నమోదులో పాల్గొన్న కిషన్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

విజయవాడలో బీజేపీ సభ్యత్వ నమోదులో పాల్గొన్న కిషన్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

విజయవాడలో బీజేపీ సభ్యత్వ నమోదులో పాల్గొన్న కిషన్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

విజయవాడలో బీజేపీ సభ్యత్వ నమోదులో పాల్గొన్న కిషన్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

విజయవాడలో బీజేపీ సభ్యత్వ నమోదులో పాల్గొన్న కిషన్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

విజయవాడలో బీజేపీ సభ్యత్వ నమోదులో పాల్గొన్న కిషన్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

విజయవాడలో బీజేపీ సభ్యత్వ నమోదులో పాల్గొన్న కిషన్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

విజయవాడలో బీజేపీ సభ్యత్వ నమోదులో పాల్గొన్న కిషన్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

విజయవాడలో బీజేపీ సభ్యత్వ నమోదులో పాల్గొన్న కిషన్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

loader