జనసేన 'మన నుడి - మన నది'... గోదావరికి హారతిచ్చిన పవన్ కల్యాణ్ (ఫోటోలు)

First Published 14, Mar 2020, 9:30 PM IST

జనసేన పార్టీ చేపట్టిన ''మన నుడి - మన నది'' కార్యక్రమాన్ని ఆ పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కల్యాణ్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్బంగా దవళేశ్వరం వద్ద గోదావరి నదికి హారతివ్వడమే కాదు చిన్నారులకు పెదబాల శిక్ష పుస్తకాలను అందించారు. 

''మన నుడి మన నది'' కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతున్న జనసేన చీఫ్  పవన్ కల్యాణ్

''మన నుడి మన నది'' కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతున్న జనసేన చీఫ్ పవన్ కల్యాణ్

''మన నుడి మన నది'' కార్యక్రమంలో భాగంగా గోదావరి నదికి హారతిస్తున్న పవన్ కల్యాణ్

''మన నుడి మన నది'' కార్యక్రమంలో భాగంగా గోదావరి నదికి హారతిస్తున్న పవన్ కల్యాణ్

''మన నుడి మన నది'' కార్యక్రమం... వేదికపై జనసేన నాయకులు

''మన నుడి మన నది'' కార్యక్రమం... వేదికపై జనసేన నాయకులు

పండితుల పాదాలకు నమస్కరిస్తున్న జనసేన చీఫ్  పవన్ కల్యాణ్

పండితుల పాదాలకు నమస్కరిస్తున్న జనసేన చీఫ్ పవన్ కల్యాణ్

''మన నుడి మన నది'' కార్యక్రమంలో  పవన్ కల్యాణ్

''మన నుడి మన నది'' కార్యక్రమంలో పవన్ కల్యాణ్

చిన్నారులకు పుస్తకాలు అందిస్తున్న పవన్

చిన్నారులకు పుస్తకాలు అందిస్తున్న పవన్

పెదబాల శిక్ష పుస్తకాన్ని చేతపట్టిన పవన్ కల్యాణ్

పెదబాల శిక్ష పుస్తకాన్ని చేతపట్టిన పవన్ కల్యాణ్

జనసేన చీఫ్  పవన్ కల్యాణ్ కు ఘనస్వాగతం

జనసేన చీఫ్ పవన్ కల్యాణ్ కు ఘనస్వాగతం

కలశంలోని పవిత్రమన నీటిని వేదికపై చల్లుతున్న పవన్

కలశంలోని పవిత్రమన నీటిని వేదికపై చల్లుతున్న పవన్

''మన నుడి మన నది'' కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతున్న పవన్ కల్యాణ్

''మన నుడి మన నది'' కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతున్న పవన్ కల్యాణ్

పవన్ కల్యాణ్ తో మాట్లాడుతున్న పండితులు

పవన్ కల్యాణ్ తో మాట్లాడుతున్న పండితులు

పవన్ కల్యాణ్ కు ప్రసాదాన్ని అందిస్తున్న పూజారులు

పవన్ కల్యాణ్ కు ప్రసాదాన్ని అందిస్తున్న పూజారులు

గోదావరి నదికి హారతి ఇస్తున్న  పవన్ కల్యాణ్

గోదావరి నదికి హారతి ఇస్తున్న పవన్ కల్యాణ్

దవళేశ్వరం వద్ద నదీహారతి కార్యక్రమంలో  పవన్ కల్యాణ్

దవళేశ్వరం వద్ద నదీహారతి కార్యక్రమంలో పవన్ కల్యాణ్

నదీ హారతి చేస్తున్న  పవన్ కల్యాణ్

నదీ హారతి చేస్తున్న పవన్ కల్యాణ్

ప్రజలకు హారతి అందిస్తున్న  పవన్ కల్యాణ్

ప్రజలకు హారతి అందిస్తున్న పవన్ కల్యాణ్

గోదావరి నదిలో పూలు చల్లుతున్న  పవన్ కల్యాణ్

గోదావరి నదిలో పూలు చల్లుతున్న పవన్ కల్యాణ్

నిండు కలశాన్ని పట్టుకుని పవన్ కల్యాణ్

నిండు కలశాన్ని పట్టుకుని పవన్ కల్యాణ్

గోదావరి నదికి హారతినిస్తున్న  పవన్ కల్యాణ్

గోదావరి నదికి హారతినిస్తున్న పవన్ కల్యాణ్

loader