ఫలితాల తర్వాత మొదటిసారి...జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కళ్యాణ్ (ఫోటోలు)

First Published 24, May 2019, 8:09 PM IST

ఫలితాల తర్వాత మొదటిసారి...జనసేన  పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కళ్యాణ్ 

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కళ్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కళ్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కళ్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కళ్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కళ్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కళ్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కళ్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కళ్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కళ్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కళ్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కళ్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కళ్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కళ్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కళ్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కళ్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కళ్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కళ్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కళ్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కళ్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కళ్యాణ్

loader