తిరుమల శ్రీవారిని దుర్శించుకున్న రతన్ టాటా (ఫోటోలు)

First Published 1, Sep 2018, 10:44 AM IST

తిరుమల శ్రీవారిని దుర్శించుకున్న రతన్ టాటా

తిరుమల శ్రీవారిని దుర్శించుకున్న రతన్ టాటా

తిరుమల శ్రీవారిని దుర్శించుకున్న రతన్ టాటా

తిరుమల శ్రీవారిని దుర్శించుకున్న రతన్ టాటా

తిరుమల శ్రీవారిని దుర్శించుకున్న రతన్ టాటా

తిరుమల శ్రీవారిని దుర్శించుకున్న రతన్ టాటా

తిరుమల శ్రీవారిని దుర్శించుకున్న రతన్ టాటా

తిరుమల శ్రీవారిని దుర్శించుకున్న రతన్ టాటా

loader