జనసేనలోకి శెట్టిబలిజ నేత పితాని (ఫోటోలు)

First Published 21, Aug 2018, 12:17 PM IST

pitanijoinsinjanasenainthepresenceofpawankalyan

pitanijoinsinjanasenainthepresenceofpawankalyan

pitanijoinsinjanasenainthepresenceofpawankalyan

pitanijoinsinjanasenainthepresenceofpawankalyan

pitanijoinsinjanasenainthepresenceofpawankalyan

pitanijoinsinjanasenainthepresenceofpawankalyan

pitanijoinsinjanasenainthepresenceofpawankalyan

pitanijoinsinjanasenainthepresenceofpawankalyan

pitanijoinsinjanasenainthepresenceofpawankalyan

pitanijoinsinjanasenainthepresenceofpawankalyan

pitanijoinsinjanasenainthepresenceofpawankalyan

pitanijoinsinjanasenainthepresenceofpawankalyan

loader