జగన్ సమక్షంలో వైసీపి పార్టీలో చేరిన సి.రామచంద్రయ్య (ఫోటోలు)

First Published 13, Nov 2018, 4:08 PM

విజయనగరం జిల్లా  సాలూరు నియోజకవర్గంలో వైఎస్ జగన్ సార్ సమక్షంలో పార్టీలో చేరిన కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు సి.రామచంద్రయ్య

జగన్ సమక్షంలో వైసీపి పార్టీలో చేరిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు సి.రామచంద్రయ్య

జగన్ సమక్షంలో వైసీపి పార్టీలో చేరిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు సి.రామచంద్రయ్య

జగన్ సమక్షంలో వైసీపి పార్టీలో చేరిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు సి.రామచంద్రయ్య

జగన్ సమక్షంలో వైసీపి పార్టీలో చేరిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు సి.రామచంద్రయ్య

జగన్ సమక్షంలో వైసీపి పార్టీలో చేరిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు సి.రామచంద్రయ్య

జగన్ సమక్షంలో వైసీపి పార్టీలో చేరిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు సి.రామచంద్రయ్య

జగన్ సమక్షంలో వైసీపి పార్టీలో చేరిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు సి.రామచంద్రయ్య

జగన్ సమక్షంలో వైసీపి పార్టీలో చేరిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు సి.రామచంద్రయ్య

జగన్ సమక్షంలో వైసీపి పార్టీలో చేరిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు సి.రామచంద్రయ్య

జగన్ సమక్షంలో వైసీపి పార్టీలో చేరిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు సి.రామచంద్రయ్య

loader