మీ పేరు మీద మీకు తెలియకుండా ఎవరైనా సిమ్ కార్డ్ వాడుతున్నారా.. అయితే ఈ విధంగా తెలుసుకోండి..

First Published Apr 26, 2021, 2:17 PM IST

మీ పేరుతో ఉన్న ఐ‌డి ప్రూఫ్ తో  వేరేవారు సిమ్ కార్డు వాడుతున్నారని అనుమానిస్తున్నారా ? అసలు మీద  ఎన్ని పనిచేస్తున్నాయో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా.. అయితే ఈ వార్త మీకోసమే. మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్ కార్డులు ఆక్టివ్ గా ఉన్నాయో  తెలుసుకోగలిగే మార్గం ఒకటి ఉంది.