ఎంపీ కవితను కలిసిన తెలంగాణ నూతన మంత్రులు (ఫోటోలు)

ఎంపీ కవితను కలిసిన తెలంగాణ నూతన మంత్రులు  

ఎంపీ కవితను కలిసిన తెలంగాణ నూతన మంత్రులు

ఎంపీ కవితను కలిసిన తెలంగాణ నూతన మంత్రులు 

ఎంపీ కవితను కలిసిన తెలంగాణ నూతన మంత్రులు

ఎంపీ కవితను కలిసిన తెలంగాణ నూతన మంత్రులు 

ఎంపీ కవితను కలిసిన తెలంగాణ నూతన మంత్రులు

ఎంపీ కవితను కలిసిన తెలంగాణ నూతన మంత్రులు 

ఎంపీ కవితను కలిసిన తెలంగాణ నూతన మంత్రులు

ఎంపీ కవితను కలిసిన తెలంగాణ నూతన మంత్రులు 

ఎంపీ కవితను కలిసిన తెలంగాణ నూతన మంత్రులు

ఎంపీ కవితను కలిసిన తెలంగాణ నూతన మంత్రులు 

ఎంపీ కవితను కలిసిన తెలంగాణ నూతన మంత్రులు

ఎంపీ కవితను కలిసిన తెలంగాణ నూతన మంత్రులు 

By Arun Kumar PFirst Published 19, Feb 2019, 9:13 PM IST

ఎంపీ కవితను కలిసిన తెలంగాణ నూతన మంత్రులు