ఈడీ విచారణకు హాజరైన రేవంత్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

ఈడీ విచారణకు హాజరైన రేవంత్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

ఈడీ విచారణకు హాజరైన రేవంత్ రెడ్డి

ఈడీ విచారణకు హాజరైన రేవంత్ రెడ్డి  

ఈడీ విచారణకు హాజరైన రేవంత్ రెడ్డి

ఈడీ విచారణకు హాజరైన రేవంత్ రెడ్డి  

ఈడీ విచారణకు హాజరైన రేవంత్ రెడ్డి

ఈడీ విచారణకు హాజరైన రేవంత్ రెడ్డి  

ఈడీ విచారణకు హాజరైన రేవంత్ రెడ్డి

ఈడీ విచారణకు హాజరైన రేవంత్ రెడ్డి  

By Arun Kumar PFirst Published 19, Feb 2019, 9:04 PM IST

ఈడీ విచారణకు హాజరైన రేవంత్ రెడ్డి