వానొచ్చినా,వరదొచ్చినా హరిష్ ఇంతే....

వానొచ్చినా,వరదొచ్చినా హరిష్ ఇంతే.... 

Minister Harish rao

వానొచ్చినా,వరదొచ్చినా హరిష్ ఇంతే.... 

Minister Harish rao

వానొచ్చినా,వరదొచ్చినా హరిష్ ఇంతే.... 

Minister Harish rao

వానొచ్చినా,వరదొచ్చినా హరిష్ ఇంతే.... 

Minister Harish rao

వానొచ్చినా,వరదొచ్చినా హరిష్ ఇంతే.... 

Minister Harish rao

వానొచ్చినా,వరదొచ్చినా హరిష్ ఇంతే.... 

Minister Harish rao

వానొచ్చినా,వరదొచ్చినా హరిష్ ఇంతే.... 

Minister Harish rao

వానొచ్చినా,వరదొచ్చినా హరిష్ ఇంతే.... 

Minister Harish rao

వానొచ్చినా,వరదొచ్చినా హరిష్ ఇంతే.... 

Minister Harish rao

వానొచ్చినా,వరదొచ్చినా హరిష్ ఇంతే.... 

Minister Harish rao

వానొచ్చినా,వరదొచ్చినా హరిష్ ఇంతే.... 

Minister Harish rao

వానొచ్చినా,వరదొచ్చినా హరిష్ ఇంతే.... 

Minister Harish rao

వానొచ్చినా,వరదొచ్చినా హరిష్ ఇంతే.... 

Minister Harish rao

వానొచ్చినా,వరదొచ్చినా హరిష్ ఇంతే.... 

Minister Harish rao

వానొచ్చినా,వరదొచ్చినా హరిష్ ఇంతే.... 

Minister Harish rao

వానొచ్చినా,వరదొచ్చినా హరిష్ ఇంతే.... 

Minister Harish rao

వానొచ్చినా,వరదొచ్చినా హరిష్ ఇంతే.... 

By First Published 14, Jul 2018, 3:31 PM IST

వానొచ్చినా,వరదొచ్చినా హరిష్ ఇంతే....