మెట్రో థియేటర్లపై లీగల్ మెట్రోలజీ శాఖ అధికారుల దాడులు (ఫొటోలు)

LEGAL METROLOGY DPT OFFICERS RAIDS ON METRO THEATRES
LEGAL METROLOGY DPT OFFICERS RAIDS ON METRO THEATRES
LEGAL METROLOGY DPT OFFICERS RAIDS ON METRO THEATRES
LEGAL METROLOGY DPT OFFICERS RAIDS ON METRO THEATRES
LEGAL METROLOGY DPT OFFICERS RAIDS ON METRO THEATRES
LEGAL METROLOGY DPT OFFICERS RAIDS ON METRO THEATRES
LEGAL METROLOGY DPT OFFICERS RAIDS ON METRO THEATRES
LEGAL METROLOGY DPT OFFICERS RAIDS ON METRO THEATRES
LEGAL METROLOGY DPT OFFICERS RAIDS ON METRO THEATRES
LEGAL METROLOGY DPT OFFICERS RAIDS ON METRO THEATRES
LEGAL METROLOGY DPT OFFICERS RAIDS ON METRO THEATRES
First Published 3, Aug 2018, 10:42 AM IST