భారత సైనికుల మృతికి టిపిసిసి సంతాపం...రెండు నిమిషాల మౌనం(ఫోటోలు)

భారత సైనికుల మృతికి టిపిసిసి సంతాపం...రెండు నిమిషాల మౌనం
భారత సైనికుల మృతికి టిపిసిసి సంతాపం...రెండు నిమిషాల మౌనం
భారత సైనికుల మృతికి టిపిసిసి సంతాపం...రెండు నిమిషాల మౌనం
భారత సైనికుల మృతికి టిపిసిసి సంతాపం...రెండు నిమిషాల మౌనం
భారత సైనికుల మృతికి టిపిసిసి సంతాపం...రెండు నిమిషాల మౌనం
భారత సైనికుల మృతికి టిపిసిసి సంతాపం...రెండు నిమిషాల మౌనం
భారత సైనికుల మృతికి టిపిసిసి సంతాపం...రెండు నిమిషాల మౌనం
By Arun Kumar PFirst Published 15, Feb 2019, 9:11 PM IST