కృష్ణా జిల్లాలో తెలంగాణ బస్సు బోల్తా ఇద్దరు మృతి (ఫోటోలు)

కృష్ణా జిల్లాలో తెలంగాణ బస్సు బోల్తా ఇద్దరు మృతి (ఫోటోలు)

కృష్ణా జిల్లా జాతీయ రహదారి పై యాక్సిడెంట్

కృష్ణా జిల్లా జాతీయ రహదారి పై యాక్సిడెంట్ 

కృష్ణా జిల్లా జాతీయ రహదారి పై యాక్సిడెంట్

కృష్ణా జిల్లా జాతీయ రహదారి పై యాక్సిడెంట్ 

కృష్ణా జిల్లా జాతీయ రహదారి పై యాక్సిడెంట్

కృష్ణా జిల్లా జాతీయ రహదారి పై యాక్సిడెంట్ 

కృష్ణా జిల్లా జాతీయ రహదారి పై యాక్సిడెంట్

కృష్ణా జిల్లా జాతీయ రహదారి పై యాక్సిడెంట్ 

కృష్ణా జిల్లా జాతీయ రహదారి పై యాక్సిడెంట్

కృష్ణా జిల్లా జాతీయ రహదారి పై యాక్సిడెంట్ 

కృష్ణా జిల్లా జాతీయ రహదారి పై యాక్సిడెంట్

కృష్ణా జిల్లా జాతీయ రహదారి పై యాక్సిడెంట్ 

By rajesh yFirst Published 16, Apr 2019, 11:09 AM IST

కృష్ణా జిల్లా జాతీయ రహదారి పై యాక్సిడెంట్