అనకాపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ప్రజాసంకల్ప యాత్ర (ఫోటోలు)

అనకాపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ప్రజాసంకల్ప యాత్ర
అనకాపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ప్రజాసంకల్ప యాత్ర
అనకాపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ప్రజాసంకల్ప యాత్ర
అనకాపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ప్రజాసంకల్ప యాత్ర
అనకాపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ప్రజాసంకల్ప యాత్ర
అనకాపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ప్రజాసంకల్ప యాత్ర
అనకాపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ప్రజాసంకల్ప యాత్ర
అనకాపల్లిలో వైఎస్ జగన్ ప్రజాసంకల్ప యాత్ర
By rajesh yFirst Published 2, Sep 2018, 2:43 PM IST