తెల్లవారక ముందే 
చీపురందుకుని చీకటిని ఊడ్చేసినట్టు  
వాకిట్లో కల్లాపు చల్లి
ముగ్గు చిత్రం గీసే మంత్రదండం  
మసి గిన్నెలు  
తళతళ లాడు వెండి మెరుపు 

బెత్తం లేని టీచరులా 
చిట్టి చేతుల చూచిరాత 
జెర్రి పోతులా పరుగెత్తే 
చూపుడు వేలు 

స్నానం గదిల వొలికే 
నీళ్ళ గరం 
గబగబా ఈడ్చుకుపోయే ఆత్రం 
అల్లరి పిల్లల నూరడించు ఓపిక తలస్నానం 
బాల సైనికుల కవాతు వెంట 
బడి దాకా సాగిపోయే పుస్తకాల మూట  

చిటికెలో 
అనురాగం వడ్డించు వంటింటి ప్రేమ పరిమళం  
మెతుకు ఎప్పుడు ముడుతుందో 
తెలియని అదృశ్య దృశ్యం 

అష్టావధానం లా 
అంతటి పని ప్రవాహంలో కూడా 
కురుల చిక్కులు దువ్వి 
తాడు పేనినట్టు 
జడ అల్లుకునే ఈర్పెన రాగం 

తేనీరు కాచినంత సులువుగా 
ఇల్లు 
పూలతేరులా కదిలే సారధ్యం 
అక్షరాలు పదాలయినట్టు 
పదాలు పాదాలయినట్టు నడిచే కవిత్వం  

మొక్కలకు నీళ్ళు పోసి 
పువ్వులు నెత్తి కెత్తుకునే 
పూల నవ్వుల సహవాసం . 

- గజ్జెల రామకృష్ణ  

మరిన్ని కవితవలు

కోడం కుమారస్వామి కవిత: మనలోని మను

డాక్టర్ చీదెళ్ల సీతాలక్ష్మి కవిత: స్వచ్ఛ నేస్తం

ప్రపంచ శాంతి దినోత్సవం: మనమూ శాంతి గంటను మోగిద్దాం

తెలుగు కవిత: పార్టి జెండాలు - కండువాలు

దాసరి మోహన్ తెలుగు కవిత: అలసి పోతున్నాను...