శ్రీరాముని పట్టాభిషేకం  

(Search results - 1)
  • Spiritual2, Apr 2020, 2:28 PM

    చైత్ర పుష్యమి శ్రీ రాముని పట్టాభిషేకం

    అప్పుడు వశిష్ఠుడు అక్కడున్న వాళ్ళని పిలిచి మీరు రత్నాలని సిద్ధం చెయ్యండి, అలాగే తెల్లటి వస్త్రాలని, పేలాలని, చతురంగ బలాలని, ఒక మంచి ఏనుగుని, తెల్లటి గొడుగుని, చామరాన్ని, నూరు కుంభాలని, బంగారు కొమ్ములున్న ఎద్దుని, పూర్తిగా ఉన్నటువంటి పులి చర్మాన్ని సిద్ధం చేసి, వీటన్నిటిని దశరథ మహారాజుగారి అగ్ని గృహంలో పెట్టండి.